תקנון

1
כללי
1.1
אתר האינטרנט
www.sellmecell.co.il
להלן: האתר, נועד לאפשר רכישה של מכשירי טלפון סלולאריים וכן מוצרי קצה וציוד נלווה המשווקים על ידי סל מי סל באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל
1.2
 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סל מי סל בעניין זה
עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון
1.3
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר
1.4
 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור
1.5
 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע
1.6
 כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון
2
 בעלות בתכנים
2.1
 תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות
 או צד שלישי שנתן לסל מי סל הרשאה להשתמש בהם. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון
2.2
 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן סל מי סל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש
2.3
 סל מי סל מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע"י סל מי סל
2.4
 שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של סל מי סל ו/או ספקי התוכן של סל מי סל, ובמקרה שכזה, כל אחד מהגופים הנ"ל עשוי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה
2.5
 אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים המסווגים כציבוריים לתקשורת פומבית ובלבד שתציין את מקור המידע
3
 רכישת המוצרים
3.1
סל מי סל מאפשרת לך לרכוש את המוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים
3.2
באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שסל מי סל תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לסל מי סל בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר
3.3
 המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע"מ
3.4
 על מנת לבצע את ההזמנה באופן מיטבי, מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 8 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא
3.5
 טרם ביצוע הזמנה של איזה מהמוצרים (להלן: "ההזמנה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו
3.6
יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של סל מי סל. לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על ידי סל מי סל באמצעות הדואר האלקטרוני ובה אישור פורמלי של ההזמנה ופרטיה. חיוב ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ההזמנה, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עבור המוצר
3.7
 במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה
3.8
 אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של סל מי סל. במקרה ובו לא תוכל לעמוד סל מי סל בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום בגינה והנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד סל מי סל בעניין זה
3.9
רכישות קבוצתיות: רכישה קבוצתית היא הצעה לרכישה של מספר פריטים קבוע במחיר נמוך מהמחיר הרגיל בו המוצר נמכר באתר. המכירה מותנית בכך שעד למועד נקוב ירשמו מספר קבוע של משתמשים המעוניינים לרכוש את המוצר. רק לאחר הרשמתם יזכו כל המשתמשים לרכוש את המוצר במחיר זה
3.10
מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ומשלוח אישור
הזמנה ע"י סל מי סל. במידה ולא פעלת להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סל מי סל זכאית לבטל את ההזמנה
3.11
 ניתן להזמין מוצרים אך ורק ליעדים בישראל
3.12
 כל הזמנה מוגבלת לרכישה של עד חמש יחידות מוצרים בלבד. במידה ותחפוץ לרכוש יותר מחמש יחידות של מוצרים יהיה עליך לעשות זאת באמצעות הזמנות נוספות
3.13
 חל איסור על ספקי החוץ של החברה לבצע הזמנות באמצעות האתר
4
אספקת המוצרים
4.1
 סל מי סל תדאג למשלוח ההזמנה לכתובת בישראל אשר הוקלדה בעת הזמנת המוצר, בהתאם לשווי ההזמנה כמפורט להלן: הזמנה שנרכשה בסכום של עד 250 ₪ תשלח באמצעות דואר ישראל בדואר רשום, תוך 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה. - הזמנה שנרכשה בסכום העולה על 250 ₪ תשלח ללא תוספת עלות, באמצעות חברת משלוחים עימה עובדת סל מי סל, לפי
בחירתה (להלן: "חברת המשלוחים"), תוך 5 ימי עסקים ממועד ההזמנה
4.2
 סל מי סל מתחייבת לספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצרים שנרכשו באתר
4.3
סל מי סל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של סל מי סל בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של סל מי סל או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידיך. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה
4.4
סל מי סל תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סל מי סל ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עימך
4.5
 במידה ותבחר לאסוף את המוצר בעצמך מחנות סל מי סל, האחריות על המוצר בעת הובלתו תהיה עליך בלבד
4.6
 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה
4.7
התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו סל מי סל מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות חברת המשלוחים יעשה עד ביתך, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשויה ההזמנה להיות מסופקת לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל על כך הודעה
4.9
 בעת אספקת ההזמנה, רשאית סל מי סל לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר
4.10
 יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של סל מי סל
5
שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי המכירות של סל מי סל בטלפון או בדואר אלקטרוני, כמפורט באתר
6
כשרות להשתמש באתר
6.1
 הנך רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן
6.1.1
הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס
6.1.2
 הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
6.1.3
הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף
6.1.4
 הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
6.2
מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, סל מי סל תהא רשאית למנוע רכישת מוצר באתר, באמצעות חסימתך בכל אחד מהמקרים הבאים
6.2.1
 ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין
6.2.2
 הפרת תנאי מתנאי התקנון
6.2.3
 מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון
6.2.4
 ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסל מי סל ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו
6.2.5
 קנית את המוצר עבור לקוח מחוץ לישראל
6.2.6
בכוונתך לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו
7
 שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
7.1
 כדי לרכוש איזה מהמוצרים, עליך למלא את פרטיך כאמור לעיל. מידע זה מועבר לסל מי סל לשם ביצוע הרכישה
7.2
סל מי סל אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך
7.3
 סל מי סל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה
7.4
סל מי סל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות
7.5
סל מי סל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן
7.6
 על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. הנך מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים
7.7
 סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לסל מי סל ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. סל מי סל אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה
7.8
סל מי סל לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, סל מי סל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד סל מי סל במקרה שכזה
8
 ביטול הזמנה/מכירה ו/או כשל תמורה
8.1
 הנך רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו. להלן: חוק הגנת הצרכן
8.2
 לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה. במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן,הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה
8.3
 ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של סל מי סל, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק לך המוצר, כאשר עליך מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי סל מי סל
8.4
 תוצאות הביטול עקב פגם: הנך רשאי לבטל את הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לך המוצר. במקרה שכזה, תחזיר סל מי סל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שתשיב את המוצר לסל מי סל בפרק הזמן הנ"ל
8.5
תוצאות הביטול שלא עקב פגם
8.5.1
 היה ותבטל את ההזמנה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 8.4 לעיל, לפני שביצעת במוצר נשוא ההזמנה שימוש כלשהו, תחזיר סל מי סל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהצגת חשבונית בגין ההזמנה. ככל שהתמורה עבור ההזמנה שבוטלה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקת האשראי, ככל שישנה כזו. בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לסל מי סל בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן
8.5.2
 היה ותבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר על חשבונך את המוצר נשוא ההזמנה לסל מי סל באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לסל מי סל שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה סל מי סל רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה
8.5.3
 מוצר שנשלח מסל מי סל לביתך כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירבת לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לסל מי סל, על חשבונך ובעלות משלוח בסך 29 ש"ח כולל מע"מ
8.5.4
 ביטול ההזמנה יחול על הזמנות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד
8.6
 החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
8.7
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של סל מי סל לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו
8.8
 סל מי סל תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או מכירה כולה או חלקה
8.8.1
 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
8.8.2
 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין
8.8.3
אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו
8.8.4
אם יתברר לה כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו
8.8.5
 אם יתברר שהרכישה שנעשתה מיועדת לחו"ל
8.9
 הודעה על ביטול המכירה תימסר לך בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה
8.10
 אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית סל מי סל לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, סל מי סל לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר
8.11
סל מי סל תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם
9
 אחריות
9.1
אחריות בגין המוצרים
9.1.1
 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את סל מי סל
9.1.2
סל  מי סל לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של סל מי סל בכל מקרה תוגבל להחזר כספך
9.1.3
 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר שיסופק
9.1.4
סל מי סל אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר
9.2
 אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.2.1
 סל מי סל מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. סל מי סל  אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. סל מי סל אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות
9.2.2
 סל מי סל שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת
9.2.3
לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית
9.2.4
 סל מי סל או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, על דמי נזק עונשיים ושכר טירחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מסל מי סל, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – "משופים") כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל
9.2.5
סל מי סל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידך באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
9.2.6
סל מי סל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. סל מי סל אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לסל מי סל אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של סל מי סל כי סל מי סל תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה
9.2.7
 במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, סל מי סל אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מווירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות
9.2.8
 נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי סל מי סל באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל
9.2.9
סל מי סל אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת כאמור, אינה מעידה על חסותה של סל מי סל ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/ השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפירסום
בכפוף לתנאים שלהלן
10
שונות
10.1
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד
10.2
 התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י סל מי סל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים
10.3
 תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין סל מי סל לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של סל מי סל לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של סל מי סל על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלויתור של סל מי סל יהיה תוקף, חייב הויתור להיעשות בכתב
10.4
 חרגה סל מי סל מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את סל מי סל לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר
10.5
 אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לסל מי סל את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של סל מי סל. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך באתר
10.6
סל מי סל שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש בקוקיס
10.7
. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי סל מי סל: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. סל מי סל שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. סל מי סל אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר
10.8
 התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. סל מי סל שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה
10.9
אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י סל מי סל
10.10
 רישומי המחשב של סל מי סל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
10.11
 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידיך, מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מחברת סל מי סל בע"מ ובשם הדומיין הרשמי שלה , לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה
x

x